Restaurant Hotel Oasis | Cazare Hotel Oasis Brasov | Cazare Brasov

Restaurant Hotel Oasis | Cazare Hotel Oasis Brasov | Cazare Brasov

Oferta 8 Martie

Oferta de 8 Martie la Hotel Oasis

Oferta Paste 2019

Oferta de Paste la Hotel Oasis

Tarife si oferte 2021

Tarife Hotel Oasis

Oferta Revelion 2021

Oferta de Revelion la Hotel Oasis
 • tur virtual Hotel Oasis
 • tur virtual Hotel Oasis
 • tur virtual Hotel Oasis
 • tur virtual Hotel Oasis
 • tur virtual Hotel Oasis
 • tur virtual Hotel Oasis

Telefon:+40-268-406.310

E-Mail:office@hoteloasis.ro

Restaurant Hotel Oasis | Cazare Hotel Oasis Brasov | Cazare Brasov Restaurant Hotel Oasis | Cazare Hotel Oasis Brasov | Cazare Brasov Restaurant Hotel Oasis | Cazare Hotel Oasis Brasov | Cazare Brasov Restaurant Hotel Oasis | Cazare Hotel Oasis Brasov | Cazare Brasov Restaurant Hotel Oasis | Cazare Hotel Oasis Brasov | Cazare Brasov Restaurant Hotel Oasis | Cazare Hotel Oasis Brasov | Cazare Brasov

Informare privind prelucrarea datelor cu caracter personal

In conformitate cu Regulamentul general al Uniunii Europene privind protectia datelor (Regulamentul UE 2016/679, "GDPR") care este aplicabil din data de 25 mai 2018, SC ZDRAILA SERVICE S.R.L., cu sediul in BRASOV, STR VULCAN NR 41 jud. BRASOV inregistrata in Registrul Comertului JO8/3760/1994, avand CUI RO 6816289, va informeazadupa cum urmeaza:

Pentru a face demersuri in vederea prestarii serviciilor hoteliere/a organizarii evenimentului/etc. pentru care ati optat, cat si pentru executarea acestora, datele dumneavoastra personale, inclusiv, dar fara a se limita la cele de pe copia actului de identitate sau de pe alte documente de identificare, dupa caz, date imaginea dvs. sau altor categorii speciale de date cu caracter personal, vor fi colectate si prelucrate de catre ZDRAILA SERVICE S.R.L.. In consecinta, fara a avea la dispozitie datele dumneavoastra cu caracter personal necesare, ZDRAILA SERVICE S.R.L. nu va putea sa presteze in favoarea d-voastra serviciile hoteliere pe care le solicitati sau, dupa caz, nu va putea pune in executare contractul de prestari servicii in care sunteti/veti fi parte si ale caror efecte se produc fata de dvs. O eventual prelucrare ulterioara in scopuri statistice, profilare, marketing, etc. se va face cu respectarea principiului minimizarii datelor si, in masura in care este posibil, va exclude prelucrarea datelor cu caracter personal.

Datele dvs.cucaracter personal sunt prelucrate de ZDRAILA SERVICE S.R.L. pentru urmatoarele scopuri:

 • Prestarea de catre ZDRAILA SERVICE S.R.L. in favoarea d-voastra a serviciilor solicitate;
 • Scop contractual (ex: pentru a putea încheia și executa contractul încheiat și a-ți putea furniza produsele și serviciile noastre, pentru a efectua tranzacțiile ordonate de tine);
 • Legal (ex: pentru a-ți verifica identitatea și a ne îndeplini obligațiile legale în ceea ce privește cunoașterea clientelei, pentru a comunica informații autorităților îndrept să le solicite, supravegherea video a zonelor de acces);
 • In măsura în care ai fost de acord, în scop de marketing, adică pentru a te ține la curent cu produsele și serviciile noastre și, în unele cazuri, cu cele ale partenerilor noștri, pentru ca tu să poți beneficia de servicii potrivite nevoilor tale;
 • Indeplinirea unor obligatiil egale si cerinte ale altor autoritati.

Prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal se face in baza:

 • Contractului in care sunteti parte sau pe care solicitati sa il incheiati sau, dupa caz, interesului legitim al ZDRAILA SERVICE S.R.L.;
 • Unor obligatii legale;
 • Consimtamantului exprimat de catre d-voastra cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal.

Pentru prestarea serviciilor solicitate de d-voastra, încheierea și executarea contractelor în baza cărora va oferim diverse produse și servicii turistice, pentru îndeplinirea unor obligații legale ale ZDRAILA SERVICE S.R.L., în scopul legitim al realizării supravegherii consolidate la nivel de organizatie sau alte scopuri legitime este nevoie să transmitem datele d-voastra unor terțe părți, autorități publice, organe judiciare, instanțe, furnizori către care am externalizat diverse servicii, societăți de recuperare creanțe și alte categorii de destinatari, din România sau străinătate (Uniunea Europeană / Spațiul Economic European) sau în afara acestora, asigurându-ne însă întotdeauna că instituim garanții adecvate pentru protejarea datelor cu caracter personal.

Incepand cu 25 mai 2018 aveti urmatoarele drepturi ce rezulta din Regulamentul UE privind protectia datelor cu caracter personal: dreptul de acces, dreptul de rectificare sau de actualizare, dreptul de stergere, dreptul de restrictionare, dreptul la portabilitate, dreptul de a obtine confirmarea, dreptul de va modifica sau retrage consimtamantului, dreptul la opozitie, dreptul de a vi se comunica orice rectificare sau stergere sau restrictionare a prelucrarii, dreptul de a fi notificat in caz de incalcare a securitatii datelor, dreptul sa depuneti o plangere la Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal.

Va rugam ca, in cazul in care, in vederea incheierii unui contract, a prestarii unor servicii de catre ZDRAILA SERVICE S.R.L., ne transmiteti (si) datele cu caracter personal ale altei persoane, sa comunicati prezenta Informare persoanei respective si sa luati Acordul acesteia, in cazurile aplicabile. In cazul in care datele cu caracter personal communicate sunt ale unui minor, parintele sau tutorele va fi cel informat pentru copilul minor.

Pentru orice solicitari pe care le puteti avea cu privire la exercitarea drepturilor mentionate mai sus sau la retragerea consimtamantului, precum si pentru a ne adresa orice alte intrebari privitoare la cele communicate prin prezenta, puteti sa contactati ZDRAILA SERVICE S.R.L. la adresa de e-mail: office@hoteloasis.ro ; rezervari@hoteloasis.ro si/sau la adresa postal mentionata mai sus.

Incepand cu data de 25 mai 2018, sunt aplicabile prevederile Regulamentului (UE) nr. 679/2016, al Parlamentului European si al Consiliului Uniunii Europene, privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protectia datelor). In conformitate cu reglementarile Regulamentului UE 2016/679, "GDPR" ne luam angajamentul sa va prelucram si pastram datele cu caracter personal in conditii de siguranta si securitate si exclusiv in scopuri legale, prelucrarea fiind necesara fie in vederea indeplinirii unor obligatii legale, fie pentru executarea unui contract la care sunteti parte fie in baza consimtamantului d-voastra. Pentru orice informatie suplimentara ne puteti contacta la adresa office@hoteloasis.ro

Am inteles Vreau sa stiu mai multe
Vanzare case, apartamente, terenuri, inchiriere garsoniere, spatii comerciale